castellano

» Prepirineu central català - ES0000018

 

DESCRIPCIÓ

Es tracta de la millor representació del Prepirineu calcari català i cal destacar l'interès biogeogràfic d'aquest espai, en ser un bon representant de la transició d'hàbitats de tipus mediterrani i hàbitats subalpins i alpins. Aquests darrers, es situen, principalment, als fons de valls originant microambients molt singuilars. Presenta relleus calcaris abruptes,entre els que destaca el modelat càrstic, amb una clara asimetria en el seus dos vessants arribant a altituds considerables. Cal fer notar la gran diversitat de paisatges d’aquest territori, que presenten una zonació altitudinal típica que va des de l’estatge basal mediterrani (Quercion rotundifoliae) fins als prats alpins dels nivells culminals (Festucion airoidis, Festucion supinae, ...), tot passant pel país dels boscos submediterranis (Quercion pubescenti-petraeae), fagedes (Fagion sylvaticae), boscos boreals de pi roig (Deschampsio-Pinion) i els boscos de coníferes (pi negre, avet,...) i subalpins (Rododendro-Vaccinion). Entre les espècies de flora es localitzen algunes d'endèmiques o molt rares a la resta de Catalunya com ara Xatardia scabra, Woodsia glabela, Potentilla nivalis, Adonis pyrenaica i Campanula jaubertiana. Un altre element botànic a destacar és Cypripedium calceolus, la sabateta de la Mare de Déu, orquídea de gran interès botànic i, també, social. Les especials condicions biogeogràfiques de l'espai també determinen la presència de gran varietat d'espècies de fauna entre les que cal destacar algunes que es troben en el límit de la seva àrea de distribució: l'isard (Rupicapra rupicapra), el gall fer (Tetrao urogallus), el picot negre (Dryocopus martius) i l'àguila daurada (Aquila chrysaetos). Entre els invertebrats, destaquen espècies endèmiques o rares d'aràcnids (Troglohyphantes Orpheus,...) i heteròpters (Loricula pselafiformis).

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
FLORA Dracocephalum austriacum
0
100
Cypripedium calceolus
0
5.2
INVERTEBRATS Eriogaster catax
5.6
14.3
Graellsia isabelae
60.2
6.3
Callimorpha quadripunctaria
22.2
12
MAMÍFERS Galemys pyrenaicus
0
Rhinolophus hipposideros
47.9
1.6
Rhinolophus hipposideros
47.9
1.6
Rhinolophus ferrumequinum
29.5
0.6
Rhinolophus euryale
16.1
0.9
Barbastella barbastellus
100
7.2
Barbastella barbastellus
100
7.2
Lutra lutra
4.1
1.2
PEIXOS Chondrostoma toxostoma
16.7
2.3

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
7
7.37
41.75
Manca d'estructura i maduresa del bosc
7
24.51
49.38
Sobrepastura
1
1.85
10.8
Ús de biocides, hormones i productes químics
1
0.09
0.9
Incendis forestals
2
0.72
7.23
Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries
1
0.85
8.43

MESURES DE CONSERVACIÓ

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals amb arbres grans, vells, decrèpits o morts : 2 espècies
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 3 espècies
  - Preservació de grans peus d'arbres madurs : 1 espècies
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 1 espècies
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges : 1 espècies
Gestió de formacions vegetals
  - Regulació de les estassades fortes de sotabosc en àrees sensibles : 1 espècies
Gestió preventiva
  - Protecció dels principals refugis i colònies de les espècies sensibles : 1 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres en infrastructures viàries : 1 espècies
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres : 1 espècies
  - Fomentar la presència d’arbres decrèpits o morts : 2 espècies
Vigilància
  - Vigilancia i regulació de les visites a zones sensibles per evitar danys involuntaris : 2 espècies