castellano

» Aiguamolls de l'Alt Empordà - ES0000019

 

DESCRIPCIÓ

Espai litoral que comprèn les riberes de la baixa plana empordanesa, formada per les aportacions sedimentàries dels rius Muga i Fluvià i, per tant, amb un predomini de materials recents quaternaris. La formació de la plana al · luvial va permetre l'aparició d'una important zona de llacunes litorals i zones empantanegades. Les principals zones de vegetació que es poden diferenciar en els aiguamolls són: la vegetació dels sorrals marítims, la vegetació dels sòls salins, la vegetació dels marjals i la vegetació pantanosa. La presència d'ambients ecològics molt diversos permet alhora la coexistència d'un bon nombre de biocenosis faunístiques amb la presència d'una notable diversitat d'espècies vertebrades i invertebrades. Es tracta d'un dels aiguamolls més importants de Catalunya constituït per un conjunt de sistemes naturals rics i molt diversos però al mateix temps fràgils i susceptibles de canvis ràpids. Els aiguamolls tenen un gran interès biogeogràfic a la mediterrània occidental tant a nivell botànic com zoològic. La flora i la vegetació presenten un caràcter més septentrional que altres zones humides de Catalunya cosa que li confereix un important grau de difrenciació. És indubtable la importància dels seus poblaments faunístics, amb una notable diversitat i singularitat d'espècies, especialment d' ornitofauna.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Emys orbicularis
40
11.1
Mauremys leprosa
80
6.8
INVERTEBRATS Vertigo moulinsiana
20
33.3
MAMÍFERS Rhinolophus ferrumequinum
45.7
0.2
Miniopterus schreibersii
60
3.7
Myotis emarginatus
48
0.4
Myotis myotis
46
0.4
PEIXOS Alosa fallax
3.3
6.8
Barbus meridionalis
0.8
Aphanius iberus
1.1
4

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Contaminació del medi aquàtic
6
1.91
10.02
Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials
4
1.56
7.82
Eutrofització
5
2.28
9.26
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
2
3.57
16.99
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
2
0.81
1.62
Ús de biocides, hormones i productes químics
1
14.39
33.09
Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals
1
8.6
17.2
Caça
1
8.06
32.16
Espècies al·lòctones invasores
6
4.65
19.79
Eliminació de marges de camins o conreus
1
2.15
10.84

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció de sistemes per garantir la continuïtat natural del curs fluvial en trams sensibles : 1 espècies
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 5 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 5 espècies
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica : 2 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades : 4 espècies
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 6 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 2 espècies
Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació de l'ús de l'aigua per garantir-ne les condicions hídriques adients : 3 espècies
  - Control de vessaments de residus tòxics : 3 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 2 espècies
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment d'espais oberts i un paisatge en mosaic en àrees sensibles : 1 espècies
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 1 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 3 espècies
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Recuperació de poblacions extintes : 1 espècies
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de poblacions : 1 espècies