castellano

» Delta de l'Ebre - ES0000020

 

DESCRIPCIÓ

El Delta és un sistema dinàmic resultat d'un continu de processos estructurals i de les transformacions antròpiques dels últims anys. Constituït per una gran plana al · luvial indissociable d'un sistema de llacunes i estanys, de grans extensions de platges sorrenques, d'aigües i sòls amb diferents gradients de salinitat. La població vegetal del Delta és la millor mostra de la vegetació de marjals i costanera del litoral arenós a Catalunya, que acull alguns elements de gran singularitat. La fauna del Delta és particularment rica i variada i està representada per diversos grups tant de invertebrats com de vertebrats, entre els quals destaquen les aus. La gran diversitat d'ambients deltaics acullen poblacions faunístiques molt diverses, algunes d'elles molt interessants des d'un punt de vista zoogeogràfic. El Delta de l'Ebre constitueix un extens aiguamoll de característiques úniques a Catalunya, que acull un conjunt de sistemes naturals, aquàtics i terrestres, de excepcional singularitat i diversitat d'un medi poc representat en el litoral mediterrani. Per les seves dimensions i varietat morfològica, constitueix la formació deltaica més important del mediterrani occidental. La notable diversitat d'ambients es tradueix en un paisatge singular amb un poblament faunístic molt rellevant, sobretot ornitològic. Destaca la presència de diverses aus amb una població molt rellevant a nivell de tota la regió biogeogràfica mediterrània, molt especialment de Larus audouinii.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
5
9.8
Emys orbicularis
66.7
33.3
Mauremys leprosa
55.6
8.5
Caretta caretta
77.8
24.1
FLORA Kosteletzkya pentacarpa
0.4
78.7
MAMÍFERS Myotis myotis
0.2
0
PEIXOS Petromyzon marinus
3.3
19.7
Alosa fallax
3.3
18.4
Cobitis taenia (paludicola)
32.9
Aphanius iberus
5.5
85.9
Valencia hispanica
0.3
72.1

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Contaminació del medi aquàtic
7
16.69
33.38
Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials
4
17.67
39.97
Eutrofització
3
1.96
6.03
Recol·lecció il·legal i furtivisme
5
0.9
2.03
Ús de biocides, hormones i productes químics
2
16.01
32.84
Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics
1
1.5
6.2
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
1
16.56
57.83
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
2
11.11
30.59
Eliminació de marges de camins o conreus
1
15.43
30.87
Espècies al·lòctones invasores
5
24.49
55.28

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Pesquer
  - Regulació de la pesca en aigües continentals : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció de sistemes per garantir la continuïtat natural del curs fluvial en trams sensibles : 1 espècies
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 3 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 5 espècies
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica : 2 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Control de la pesca esportiva al riu : 1 espècies
  - Control de la pesca professional en les àrees marines sensibles : 1 espècies
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades : 4 espècies
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 5 espècies
  - Regulació de la pesca en aigües continentals : 1 espècies
Gestió preventiva
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües en trams sensibles per garantir les condicions fisicoquímiques adients : 1 espècies
  - Avaluació i regulació de l'ús de l'aigua per garantir-ne les condicions hídriques adients : 3 espècies
  - Control de vessaments de residus tòxics : 2 espècies
  - Prohibició de la pesca amb esquer viu : 1 espècies
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 1 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 3 espècies
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Recuperació de poblacions extintes : 1 espècies
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de llocs de fresa i hàbitats larvaris : 1 espècies
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de poblacions : 3 espècies
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme : 2 espècies