castellano

» Aigüestortes - ES0000022

 

DESCRIPCIÓ

Aigüestortes és un espai de grans dimensions situat a cavall de quatre comarques i coincident, en bona part, amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic amb aquesta categoria a Catalunya. Espai del qual destaquen els relleus quaternaris sobre granits i pissarres que formen diverses formes de relleu abrupte, espectacular i singular, a causa del modelat glacial i peri-glacial (tarteres, cingleres, congostos, llacs, circs glaceres, estanys, valls amb perfil d'U penjades i escalonades, etc.). És un dels millors representants dels vessants meridionals del Pirineu central axial, així com dels sistemes naturals del Pirineu central granític. La vegetació forma un mosaic de notable diversitat de comunitats vegetals pirinenques, en funció de diversos gradients ambientals com d’altitud (964 - 3023 metres), el substrat, i la humitat. L'espai també conté una elevada riquesa criptogàmica i briofítica amb diverses espècies àrtic-alpines úniques a la Península Ibèrica i algunes relíquies terciàries. En general, la fauna és la pròpia de l'alta muntanya pirinenca destacant l’isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) i l’almesquera (Galemys pyrenaicus), com un relicte de les eres glacials. Entre els micromamífers, cal destacar espècies com el ratolí lleonat (Apodemus flavicollis) o la musaranya de Millet (Sorex coronatus). Pel que fa als ocells, són d'interès el gall fer (Tetrao urogallus), la perdiu blanca (Lagopus mutus), o la perdiu xerra (Perdix perdix).

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Iberolacerta bonnali
52.9
128.6
FLORA Buxbaumia viridis
11.8
28.6
INVERTEBRATS Euphydryas aurinia
17.6
5.1
Graellsia isabelae
2.8
0.3
Callimorpha quadripunctaria
23.5
8
Lucanus cervus
29.4
7.6
Rosalia alpina
4.4
Cerambyx cerdo
5.9
2.2
MAMÍFERS Galemys pyrenaicus
0.2
Rhinolophus hipposideros
15.2
0.5
Rhinolophus ferrumequinum
6.3
0.1
Rhinolophus euryale
1.8
0.1
Miniopterus schreibersii
29.4
6.1
Ursus arctos
23.2
17.7
Lutra lutra
5.7
2
PEIXOS Cottus gobio
1.7

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Caça
2
8.23
45.55
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
5
3.88
23.37
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
2
0
0.01
Manca d'estructura i maduresa del bosc
3
0.18
1.6
Estacions d'esquí
2
0.33
3.26
Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries
1
0.04
0.39
Espècies al·lòctones invasores
2
1.04
9.69
Cremes intencionades crema activa de vegetació existent
1
0.46
4.58
Sobrepastura
1
0.38
3.75

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 1 espècies
  - Preservació de grans peus d'arbres madurs : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció de sistemes per garantir la continuïtat natural del curs fluvial en trams sensibles : 1 espècies
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 5 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 1 espècies
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós : 1 espècies
  - Promoció i enfortiment de la coordinació i cooperació entre organismes de gestió, conservació i actors locals (ramaders, caçadors, etc.) a tots nivells, especialment a banda i banda de la frontera : 1 espècies
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de les espècies sensibles, especialment entre la població local : 1 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 2 espècies
Gestió preventiva
  : 2 espècies
  - Regulació de les activitats que poguin modificar la llera i el cabal en trams fluvials sensibles : 1 espècies
Infraestructures d'ús públic
  - Foment de la creació d'iniciatives d'interpretació sobre l'ós i el seu hàbitat que permetin articular una oferta turística sostenible a l'entorn d'aquesta espècie : 1 espècies
Regulació de l'ús públic
  - Regulació i limitació dels usos en àrees sensibles : 1 espècies