castellano

» L'Albera - ES5120014

 

DESCRIPCIÓ

El massís de l’Albera és un espai que constitueix la terminació oriental i més meridional del Pirineu català. Aquest espai natural presenta dos sectors clarament diferenciats: l’Albera occidental, amb una presència marcada del caràcter submediterrani i centreeuropeu, i l’Albera oriental o marítima, que és netament mediterrània. En general, aquest espai presenta un caràcter més marcadament marítim que el massís de les Salines. Cal destacar també en aquest espai l’interès limnològic del riu Orlina. Presenta gran diversitat de formacions vegetals amb una zonació altitudinal molt completa (sureda - fageda). Presència de boscos mixtos de caducifolis únics a Catalunya. Cal destacar que aquest espai alberga l'única població de tortuga mediterrània no reintroduïda de Catalunya.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
47.8
31.9
Mauremys leprosa
88.9
13.6
INVERTEBRATS Cerambyx cerdo
44.4
8.7
Austropotamobius pallipes
1.3
0.5
MAMÍFERS Rhinolophus hipposideros
96.2
0.9
Rhinolophus ferrumequinum
99.7
0.6
Rhinolophus euryale
98.1
1.5
Myotis blythii
72.7
1.8
Miniopterus schreibersii
44.4
4.9
Myotis emarginatus
91.5
1.2
Myotis myotis
100.3
1.3
PEIXOS Barbus meridionalis
6.3

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Contaminació del medi aquàtic
4
0.01
0.07
Incendis forestals
2
4.69
24.75
Caça
1
3.91
23.13
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
3
0.32
3.22
Ús de biocides, hormones i productes químics
1
0.33
1.66
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
1
0.53
5.34
Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries
1
0.7
6.97
Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals
1
0.57
5.66
Eutrofització
4
0
0
Zones urbanes, assentaments urbans
1
0.45
4.49
Espècies al·lòctones invasores
3
1.06
9.42
Manca d'estructura i maduresa del bosc
1
0.1
1.04
Abandonament de pastures
3
0.82
8.24
Producció d'energia eòlica
1
6.49
32.94

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 2 espècies
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 1 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 2 espècies
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada a la vora de coves/refugis sensibles : 1 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 4 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics : 2 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment d'espais oberts i un paisatge en mosaic en àrees sensibles : 2 espècies
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 1 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Recuperació de poblacions extintes : 1 espècies
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de poblacions : 1 espècies