castellano

» Alt Pallars - ES5130003

 

DESCRIPCIÓ

És tracta d'un dels millors representants de l'Alt Pirineu silicic català.El paisaje vegetal es caracteritza per la seva gran diversitat i inclou totes les unitats de vegetació típiques de la zonació altitudinal del Pirineu Central, des de l'estatge basal fins l'alpí.En l'extrem nord-occidental destaquen magnífics representants del paisatge subalpí, les pinedes de pi negre silicícoles i els matollars de neret (Saxifrago-Rhododendretum). L'estatge alpí, molt divers inclou prats i pastures acidòfils i calcícoles, comunitats rupestres (Saxifragion mediae, androsacion vandellii, ...) i altres. En la part nord-oriental destaca el carrascar (Quercetum rotundifoliae buxetosum), com a exponent de la penetració mediterrània a les valls altes del Pirineu. Per sota dels estatges esmentats es troben ben representades les rouredes i les pinedes de pi roig. Tot i que els boscos de ribera són més aviat reduïts, en alguns trams fluvials de les parts sud es poden destacar les denses comunitats de sargues (Salix elaeagnos) o alguns trams ben conservats de verneda. Juntament amb l'espai d'Aigüestortes és el millor representant de la fauna del Pirineu Central, caracteritzada per la presència de nombroses espècies de caràcter alpí com l'isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) l’almesquera (Galemys pyrenaicus) o la perdiu blanca (Lagopus mutus). Dues espècies emblemàtiques a Catalunya com el gall fer (Tetrao urogallus) o la llúdriga (Lutra lutra) presenten les seves millors poblacions a aquest espai.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Iberolacerta aranica
5.5
49.7
Iberolacerta aurelioi
4.8
95.2
Iberolacerta bonnali
8
28.6
FLORA Orthotrichum rogeri
12
75
INVERTEBRATS Euphydryas aurinia
12
5.1
Graellsia isabelae
4.3
0.9
Callimorpha quadripunctaria
16
12
Lucanus cervus
32
12.1
Austropotamobius pallipes
0.1
0.2
MAMÍFERS Galemys pyrenaicus
0.7
Rhinolophus hipposideros
34
1.6
Rhinolophus ferrumequinum
9
0.2
Rhinolophus euryale
10.5
0.8
Myotis blythii
0.2
0
Miniopterus schreibersii
24
7.3
Miniopterus schreibersii
24
7.3
Ursus arctos
26.5
27.9
Lutra lutra
9.5
3.9
PEIXOS Chondrostoma toxostoma
12
2.3

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Manca d'estructura i maduresa del bosc
3
23.5
52.49
Caça
2
43.98
91.22
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
10
0.99
9.93
Eutrofització
1
0
0.04
Intensificació agrícola
1
0.18
0.36
Espècies al·lòctones invasores
3
5.67
33.16
Incendis forestals
1
0.51
5.15
Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials
1
0.01
0.07

MESURES DE CONSERVACIÓ

Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció de sistemes per garantir la continuïtat natural del curs fluvial en trams sensibles : 1 espècies
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 2 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 2 espècies
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós : 1 espècies
  - Promoció i enfortiment de la coordinació i cooperació entre organismes de gestió, conservació i actors locals (ramaders, caçadors, etc.) a tots nivells, especialment a banda i banda de la frontera : 1 espècies
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de les espècies sensibles, especialment entre la població local : 1 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 1 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics : 1 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
  - Regulació de les activitats que poguin modificar la llera i el cabal en trams fluvials sensibles : 1 espècies
Infraestructures d'ús públic
  - Foment de la creació d'iniciatives d'interpretació sobre l'ós i el seu hàbitat que permetin articular una oferta turística sostenible a l'entorn d'aquesta espècie : 1 espècies
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment d'espais oberts i un paisatge en mosaic en àrees sensibles : 1 espècies
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 1 espècies
Regulació de l'ús públic
  - Regulació i limitació dels usos en àrees sensibles : 1 espècies