castellano

» Sistema prelitoral meridional - ES5140011

 

DESCRIPCIÓ

El Sistema prelitoral meridional abarca varies unitats de relleu, les més notables son les serres de Pàndols-Cavalls que constitueixen la prolongació natural vers el nord-est dels Ports i amb els quals formen una unitat geològica de notable entitat i complexitat. Ambdues formen un conjunt d’immillorable interès natural i d’una enorme extensió, constitueixen una zona de relleu molt complex, de transició entre el Sistema Mediterrani Català i el Sistema Ibèric. L’espai és un recull de diversitat i singularitat de les terres del migjorn català, situades a l’extrem meridional del sistema Mediterrani. La peculiar situació geogràfica i la seva entitat fisiogràfica contribueixen a fer d’aquest espai un dels de més interès per a Catalunya. Conserva una especial diversitat i singularitat dins una àrea de transició entre les muntanyes ibèriques i les serres litorals catalanes. Es poden distingir diversos estatges de vegetació perfectament diferenciats, des dels paisatges mediterranis meridionals a la base de les muntanyes fins als submediterranis de les parts altes, amb una diferenciació entre un vessant marítim més humit i un vessant occidental més sec. La fauna contrasta pel caràcter acusadament meridional lligat al de les terres ibèriques i al de les serres llevantines, i elements septentrionals que assoleixen una posició extrema en aquestes muntanyes. Constitueixen un punt d’unió entre les terres més septentrionals (territori pirinenc) i els meridionals (territori ibèric). La gran extensió d’àrees naturals més o menys ben conservades han permès el desenvolupament i supervivència de grans aus rapinyaires. Els mamífers també mantenen alguns poblaments importants a la zona, amb la presència d’algunes espècies molt rares o desaparegudes en terres properes. Aquest és el cas de la cabra salvatge (Capra pyrenaica hispànica) que manté als Ports un dels reductes més importants d’aquesta espècie dins els Països Catalans.

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
FLORA Atropa baetica
0
100
INVERTEBRATS Oxygastra curtisii
21.1
17.4
Euphydryas aurinia
10.5
3.4
Graellsia isabelae
36.5
4.9
Cerambyx cerdo
10.5
4.4
Austropotamobius pallipes
1.5
2
MAMÍFERS Miniopterus schreibersii
15.8
3.7

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Espècies al·lòctones invasores
5
0.73
6.82
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
4
0.05
0.13
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
2
0.55
5.4
Eutrofització
3
0
0.04
Sequera i disminució de la precipitació
1
0.88
8.84
Eliminació de marges de camins o conreus
1
4.33
22.54
Incendis forestals
1
0.72
7.12
Manca d'estructura i maduresa del bosc
2
0.42
4.24

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos : 1 espècies
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees sensibles : 3 espècies
Control d'espècies exòtiques
  - Control i erradicació d'espècies exòtiques en àrees sensibles : 3 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 3 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 3 espècies
Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació de l'ús de l'aigua per garantir-ne les condicions hídriques adients : 1 espècies
  - Control de vessaments de residus tòxics : 1 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
  - Regulació de les activitats que poguin modificar la llera i el cabal en trams fluvials sensibles : 1 espècies
Vigilància
  - Vigilancia i regulació de les visites a zones sensibles per evitar danys involuntaris : 1 espècies