castellano

» Serra de Montsant i Pas de l'Ase - ES5140017

 

DESCRIPCIÓ

La serra del Montsant constitueix una unitat orogràfica aïllada de les muntanyes de Prades, de les quals se separa per la fossa d'Ulldemolins-Cornudella i la vall del riu Montsant. El Pas de l’Ase se situa en les immediacions de la serra del Montsant, en el seu vessant sud-oest. Conjunt format per una gran massa de conglomerats que alterna amb faixes argiloses i gresos amb espectaculars formacions geomorfològiques (tallats, congostos, barrancs ...) i una forta heterogeneïtat en el relleu. El paisatge vegetal és un conjunt clarament definit per vegetació mediterrània - alzinars, carrascars i pinedes de pi blanc-, amb una certa influència submediterrània i euro-siberiana - rouredes de roure de fulla petita, pinedes de pi roig i pi silvestre .... D'altra banda l'espai conserva intactes unes de les poques comunitats de predadors de la Catalunya meridional, amb una gran diversitat de espècies de la fauna vertebrada i invertebrada. Constitueix juntament amb els ports de Tortosa, el reducte faunístic de més importància de totes les comarques meridionals. Presència d'espècies vegetals i animals protegides: Euphorbia minuta, Thymus loscosii, Hieraaetus fasciatus, Mustela putoris

LOCALITZACIÓ DE L'ESPAI

Els colors indiquen la localització de l’espai (vermell), els espais inclosos en el projecte (gris fort) i la resta d’espais que integren la Xarxa Natura 2000 (gris clar) a Catalunya.

ESPÈCIES

% superfície Espai
% superfície Catalunya
AMFIBIS I RÈPTILS Testudo hermanni
0.8
0.6
INVERTEBRATS Austropotamobius pallipes
6.5
3.4
MAMÍFERS Rhinolophus hipposideros
62.8
0.7
Rhinolophus hipposideros
62.8
0.7
Rhinolophus hipposideros
62.8
0.7
Rhinolophus ferrumequinum
100
0.7
Rhinolophus euryale
33.8
0.6
Myotis capaccinii
23.7
5.2
Myotis myotis
78.3
1.2

 

PRESSIONS AMBIENTALS

Núm. Espècies
% superfície mínima
% superfície màxima
Abandonament de pastures
3
36.48
76.17
Alteracions en la dinàmica i flux de cursos fluvials
1
0.1
0.2
Espècies al·lòctones invasores
1
0.57
5.48
Eliminació de marges de camins o conreus
2
0.53
5.28
Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure
8
0.92
9.15
Contaminació del medi aquàtic
2
0.83
8.26
Ús de biocides, hormones i productes químics
1
0
0.02

MESURES DE CONSERVACIÓ

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal : 1 espècies
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada a la vora de coves/refugis sensibles : 1 espècies
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients : 1 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics : 1 espècies
  - Manteniment del cabal ecològic en trams sensibles : 1 espècies
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment d'espais oberts i un paisatge en mosaic en àrees sensibles : 2 espècies
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc : 2 espècies
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris en àrees sensibles : 1 espècies