castellano

» Alosa fallax

 

Nom Comú : Saboga

DESCRIPCIÓ

La Saboga és un peix de mida mitjana, que fa de 25 a 40 cm de llargada mitjana i un pes de 500 gr de mitjana, fins a 3 kg com a màxim. Passa la major part de la seva vida al medi marí, en àrees costaneres del litoral mediterrani. Penetra als trams baixos dels rius a la primavera, al mes d’abril, formant esbarts nombrosos, on fresa de maig a juny en àrees de corrent fort i fons sorrencs i pedregosos, quan la temperatura de l’aigua supera els 18ºC. S’alimenta de larves d’insectes, crustacis petits, cucs i macròfits.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons.

- Contaminació del medi aquàtic

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

- Pesca amb xarxes de deriva o pelàgiques

- Extracció de sorra i grava - Alteració del fons del curs fluvial.

- Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics - Sobrepesca.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Control d'espècies exòtiques
  - Control i si és possible, erradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu més rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de les zones establertes de posta regular de l'espècie
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Millorar l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie s'haurien d'utilitzar només productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola.
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions