castellano

» Aphanius iberus

 

Nom Comú : Fartet

DESCRIPCIÓ

El fartet és un peix molt menut. El mascle fa com a màxim 4 cm de llargada i 5 cm la femella. Els mascles tenen unes bandes verticals d'un gris platejat fins a l'aleta caudal. Les femelles presenten unes bandes irregulars fosques. El fartet té l'aleta dorsal retrassada respecte la meitat del cos i la boca mirant amunt. És una espècie sedentària que es reprodueix entre els mesos de maig i setembre. Viu en salines, aiguamolls, llacunes litorals i en canals de desguàs de les zones costaneres, així com a les desembocadures de rius, sèquies i conreus d'arròs. És un peix força eurihalí i euriterm, capaç de colonitzar des de les aigües hiperhalines fins a les dolces i, fins i tot, de viure en ambients de temperatura elevada. La seva dieta és omnívora, a base de microcrustacis, poliquets, larves d’insectes, algues i macròfits.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Pla de recuperació -

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Sobreexplotació d'aqüífers.

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons com ara la gambúsia (Gambusia holbrookii), la perca americana, el peix sol, etc.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre)

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Captura d'exemplars per aquariofília.

- Salines - Abandonament de l'activitat salinera.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
  - Foment de la recuperació de poblacions residuals o extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
  - Control i si és possible, eradicació d'espècies exòtiques a les zones rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  -
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola.
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Regulació de la pesca en aigües continentals per minimitzar l'impacte en l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions