castellano

» Austropotamobius pallipes

 

Nom Comú : Cranc de riu

DESCRIPCIÓ

El cranc de riu és de color marró-oliva amb pinces més pàlides (pallipes, significa "potes pàlides"). Pot arribar a fer 12 cm de llarg. Viu en rius i llacs entre 8,5 i 22 °C. Mascle i femella s'acoplen abans de la hibernació. La femella pon entre 40 i 80 ous que protegeix amb el seu cos fins que eclosionen a la primavera. Aquest artròpode pot arribar a viure uns 10 anys.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció

Espanya : Bases para la conservación de las EIC de España - Dolent
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Sequera i disminució de la precipitació - Forts períodes de sequera.

- Introducció de malalties (patògens microbians) (flora) - Afanomicosis.

- Depredació (fauna) - Depredació massiva per visó americà i peixos que han estat introduits per la pràctica de la pesca esportiva.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Reducció dels cabals dels rius.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Espècies al·lòctones invasores - Cranc roig americà (Procambarus clarkii) i cranc senyal (Pacifastacus leniusculus).

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Espècies al·lòctones invasores - Espècies invasores: cranc roig americà (Procambarus clarkii) i cranc senyal (Pacifastacus leniusculus).

- Contaminació del medi aquàtic

- Esports nàutics no motoritzats e.g. Windsurf - Esports d’aventura aquàtics en rius.

- Trampeig, ús de verins, caça furtiva

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - Transmissió de malalties i augment de peixos depredadors.

- Captura i apropiació d'animals (terrestres)

- Extracció de sorra i grava

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Revisió de les normatives de pesca continental de crancs exòtics, prohibint el seu ús com esquers vius
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme i possible venda il·legal, especialment en època estival
  - Establiment de programes de control continu, vetllant especialment per la conservació de l'hàbitat i la disminució del furtivisme
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
Control d'espècies exòtiques
  - Catalogació com a espècies de carácter invasor a Procambarus clarkii i Pacifastacus leniusculus
  - Establiment d'un protocol per evitar propagació de crancs introduïts dins de l'àrea potencialment recuperable pel cranc autòcton, actuant sobre els mecanismes que afavoreixen la seva dispersió, especialment en relació amb el transport i tinença de crancs
  - Establiment d'un protocol per evitar propagació de crancs introduïts dins de l'àrea potencialment recuperable pel cranc autòcton, actuant sobre els mecanismes que afavoreixen la seva dispersió i sobre la gestió de la pesca
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Formació i capacitació professional
  - Creació d'un programa d'informació dins el sector d'aquariofília sobre la normativa i els riscos de la comercialització en viu de crancs
  - Creació d'un programa d'informació dins el sector d'aquariofília sobre la normativa i riscos de la comercialització en viu de crancs
Aprofitament sostenible pesquer
  - Regulació de l'establiment de noves piscifactories d'espècies exòtiques que puguin ser transmissores de patògens o paràsits que afecten les poblacions natives
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Seguiment ecològic
  - Seguiments sanitaris de la població de cranc de riu