castellano

» Barbastella barbastellus

 

Nom Comú : Ratpenat de bosc

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de bosc és un quiròpter de grandària mitjana (avantbraç d’uns 39 mm i 10 gr. de pes), que pot arribar als 30 cm d’envergadura i presenta una coloració general molt fosca, gairebé negra. El seu vol és ràpid i àgil. Ratpenat poc gregari, la mida de les colònies solen ser de pocs individus, normalment per sota dels 15 exemplars. Espècie citada habitualment en zones muntanyoses i associat a zones forestals, on es refugia tant en arbres, com en cases i refugis subterranis, en aquest últim cas, sobretot, a l'hivern.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Processos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els seus refugis.

- Incendis forestals

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis vells.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Reducció de masses forestals madures.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Gestió inadequada amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Reducció de les rouredes i altres masses de caducifolis en zones prioritaries per l'especie.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Reducció de les rouredes i masses de caducifolis en zones prioritaries per l'especie.

- Eliminació del sotabosc

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres grans i vells (3-10 arbres/ha) que puguin indicar la presència de cavitats
  - Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts
Gestió de formacions vegetals
  - Regulació de la realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions