castellano

» Barbus meridionalis

 

Nom Comú : Barb de muntanya

DESCRIPCIÓ

Barb de mida petita, que assoleix mides màximes de fins a 23 cm de longitud forcal en el cas de les femelles i fins a 17 cm en els mascles. El cap és relativament petit i la boca presenta uns llavis generalment amples, amb un lòbul medial patent. Els bigotis, típics dels ciprínids, són curts i fins. L’últim radi de l’aleta dorsal no presenta denticulacions. Les aletes pectorals estan en una posició baixa i la dorsal té un perfil convexe. La coloració de fons del cos en els adults és marronosa o grisenca i tant els joves com els adults estan recoberts de taques de color negre. Mostra preferència pels rius i rieres de muntanya, amb aigües ràpides, clares i oxigenades, però també es troba en els trams mitjos i baixos d’alguns rius mediterranis. Requereix de fons pedregosos per a realitzar les postes.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada

Espanya : Libro Rojo de los peces continentales de España - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Inundacions (processos naturals) - Grans riuades.

- Canvi climàtic

- Eutrofització - Eutrofització a causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Eutrofització - A causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Dessecació

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Neteges de marges i cursos.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua: disminució del cabal.

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons.

- Contaminació genètica (plantes) - Hibridació amb altres espècies del mateix gènere com passa a França o a la Tordera.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Espècies al·lòctones invasores - Adundància de peixos al·lòctons invasors.

- Contaminació del medi aquàtic

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - Pesca esportiva.

- Esports nàutics

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

- Captura i apropiació d'animals (terrestres)

- Silvicultura, ciències forestals - Actuacions forestals que comporten el deteriorament del bosc de ribera.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del fons del curs fluvial.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
  - Declaració de refugis de pesca a les capçaleres dels rius on l'espècie és present
  - Declaració de reserves de pesca a les capçaleres dels rius on l'espècie és present
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions