castellano

» Boleum asperum

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Petit arbust molt ramificat, híspid, amb pèls simples. Planta alta de fins a 40 cm. Fulles de 6-30x2-4,5 mm, lineals-lanceolades sèssils. Flors hermafrodites, cruciformes, disposades en raïms densos. Té quatre sèpals de 5-10 mm i quatre pètals de 11-16 mm grocs i lliures.Viu en matollars xerofítics en substrat margós, guixós o calcari. Es troba en vessants de fort pendent de sòls pobres (100-200 m d'altitud).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Erosió - Increment de la freqüencia normal d'esllavissades i desprendiment del sòl.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

- Incendis forestals - Incendis forestals.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de compactació del sòl.

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals - Recol·lecció i recollida de plantes

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Vigilància
  - Vigilancia i regulació de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
  - Estudi de l’efecte del pastoreig i els incendis en aquesta espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions