castellano

» Buxbaumia viridis

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Espècie de molsa que forma part de comunitats saprobiolignícoles. Viu en soques en descomposició d'avet, pi negre i pi roig. Fil·lidis imperceptibles, ciliats i efímers. Càpsula grossa, asimètrica, de boca molt estreta i de base ampla; la capa externa de la cara superior de l'urna es desprèn i les restes formen una fina membrana al voltant de la càpsula madura.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - proposta de modificació - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : Estratègia per la conservació de la biodiversitat - Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Sequera i disminució de la precipitació - Períodes de sequera que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.

- Canvi climàtic

- Dessecació - Canvis en les condicions d'humitat en torrents i boscos on l'espècie és present.

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Trepig i compactació del sòl.

- Erosió

- Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals - Recol·lecció de molses pel pessebre.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de maduresa de l'hàbitat.

- Eliminació del sotabosc

- Pasturatge

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Aplicació de mesures per eliminar puntualment les molses presents en determinades soques favorables per la implantació de l'espècie.
  - Aplicació de mesures per eliminar puntualment les molses presents en determinades soques i fusta en zones favorables per afavorir la implantació de l'espècie
  - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arreserades i humides de forma continua
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la presència de fusta morta i d'arbres decrèpits
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions