castellano

» Caretta caretta

 

Nom Comú : Tortuga babaua

DESCRIPCIÓ

La tortuga babaua té un cap relativament gran; cinc escames vertebrals i cinc laterals. Al Mediterrani, quan arriba a l’edat adulta la closca li mesura de mitjana uns 90 cm i pesa menys de 100 kg. El dors és bru vermellós, amb ratlles de color bru fosc, que es perden en envellir l'animal. La part ventral és groguenca.Normalment viuen en aigües profundes, però també apareixen a prop de la costa. La seva dieta és variada, consisteix en crustacis diversos, bivalves, equinoïdeus, meduses i també algunes algues. Al Mediterrani hi conviuen dues poblacions separades espacialment; la població que cria al Mediterrani oriental i la població del Mediterrani nord-occidental, que bàsicament es constituïda per juvenils i subadults de la població que es reprodueix a les costes atlàntiques americanes però que passen llarg temps al Mediterrani. La nidificació al litoral ibèric és molt esporàdica; i els exemplars que es reprodueixen al Mediterrani acostumen a anar cap al Mediterrani oriental: les platges de posta més importants són a Grècia però també n'hi ha a Turquia, Israel, Egipte, Líbia, Xipre, etc. En menor grau, també hi ha nidificació a Itàlia.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Canvis en el nivell del mar - L'augment del nivell del mar, l'increment de l'erosió de les platges o de la freqüència i intensitat de grans tempestes o marees extremes poden afectar negativament la reproducció de les tortugues marines.

- Ocupació de terres guanyant-les al mar, estuaris o marismes - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües marines.

- Càmping i caravanes - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.

- Captura i apropiació d'animals (terrestres)

- Esports nàutics - Ampliació o creació de nous dics, ports i infraestructures nàutiques.

- Pesca amb xarxes de deriva o pelàgiques - Captura accidental per part de les flotes pesqueres.

- Extracció d'àrids de platja - Extracció de sorres per refer platges. Pèrdua d'hàbitat d'alimentació.

- Zones urbanes, assentaments urbans - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.

- Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics - Colisions amb les embarcacions.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes una mica més grans de les quals les tortugues marines es puguin escapar.
Delimitació
  - Limitació dels usos a les àrees amb presència de femelles o postes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels hàbitats marins que utilitza per la seva alimentació
  - Limitació dels usos a les àrees d'hivernada
  - Disminució de la contaminació marina (deixalles i residus químics)
  - Conservació de platges i millora de la naturalitat de les presents
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Il·luminació amb llums LED de color vermell o ambre, “invisible” per a les tortugues marines
Aprofitament sostenible pesquer
  - Millora dels mètodes de pesca
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en platges amb presència de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions