castellano

» Chondrostoma toxostoma

 

Nom Comú : Madrilla

DESCRIPCIÓ

La madrilla és un peix de la família dels ciprínids d'uns 20 cm de llargària. Té el cos allargat, el cap relativament petit i la boca situada a la part inferior. El llavi inferior és gruixut i presenta una làmina còrnea arquejada. Les aletes són llargues, la dorsal té vuit radis ramificats i la anal de vuit a deu. S'alimenta bàsicament d'algues diatomees, arrencant-les tot brostejant la superfície de les pedres. És de costums gregaris i de fons. Típicament reòfila, prefereix trams de corrent, tot i que pot sobreviure en la calma dels rabeigs sempre que pugui remuntar el riu cap als trams alts a l’època de fresa, d’abril a juny. Es reprodueix als 2 o 3 anys.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Competència (flora) - Competència amb altres espècies.

- Inundacions (processos naturals) - Grans riuades.

- Eutrofització - Eutrofització de les aigües.

- Competència (flora)

- Eutrofització

- Dessecació

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general)

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny que afecta a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Contaminació genètica (plantes) - Hibridació amb altres espècies del gènere com passa a França o a la Tordera.

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons i visó americà.

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons i espècies invasores com el visó americà.

- Contaminació difusa d'aigües superficials causada per efluents d'ús domèstic i aigües residuals - Vessaments urbans, industrials o agrícoles.

- Instalacions esportives i d'oci

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham

- Extracció de sorra i grava - Alteració del fons del curs fluvial.

- Silvicultura, ciències forestals - Deteriorament del bosc de ribera.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ambiental
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions