castellano

» Cobitis taenia (paludicola)

 

Nom Comú : Llopet de riu

DESCRIPCIÓ

El llopet comú o raboseta fa de 8 a 10 cm de llargada, 15 cm com a màxim. De cos allargat, presenta típicament quatre fileres de taques fosques i arrodonides. Viu a les parts baixes i mitjanes dels rius, a trams amb poc corrent, fons amb graves, sorra i vegetació. També s’estableix a petites llacunes, ullals, surgències subterrànies d’aigües netes, dolces i amb una temperatura bastant constant. Típic de fons, bentònic, fresa des del mes de maig fins al juliol. S’alimenta de microcrustacis com cladòcers, copèpodes i larves d’insectes.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Peixos al·lòctons.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua per ús agrícola, industrial o urbà.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons.

- Contaminació del medi aquàtic

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

- Captura d'esquer - Ús de l'espècie com a peix viu per a la pesca esportiva.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del fons del curs fluvial o dels ullals.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Prohibició de la pesca amb esquer viu
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del projecte de cria en cautivitat
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en espais rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions