castellano

» Coenagrion mercuriale

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Libèl·lula que es caracteritza per la presència de dues ratlles curtes i inacabades als laterals del tòrax. El mascle té el típic patró blau i negre al tòrax i a l'abdomen i el dibuix en forma del casc del Déu Mercuri al segon segment de l'abdòmen, d'on li ve el seu nom. Les femelles normalment són verdes i negres. Tenen el pterostigma en forma romboidal amb el centre fosc. Les ales posteriors fan de 16 a 19 mm i l'abdomen d'uns 23 mm.Viu en petits corrents d'aigua neta, oxigenada i permanent, amb vegetació submergida, principalment sobre substrat calcari. També aprofita recs i sèquies amb marges naturalitzats.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Sequera i disminució de la precipitació - Forts períodes de sequera.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Eutrofització - A causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons depredadors de les seves larves.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual o potencial de l’espècie
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activiats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Conservació dels regs i canals tradicionals i millora de la naturalitat de riberes i torrents amb poca cobertura arbòria
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie