castellano

» Cottus gobio

 

Nom Comú : Cavilat

DESCRIPCIÓ

Espècie de peix pertanyent a la família dels còtids que popularment s'anomena cavilat. El cos en forma de maça fa 18 cm de llargària màxima (normalment, en fa 10) i no presenta escates; té el cap ample i pla i l'aleta caudal amb 13-14 radis. És de color gris olivaci marró, amb taques irregulars, més fosques al dors i als costats, amb les aletes dorsals, les pectorals i la cua amb taquetes blanques que alternen amb altres de fosques segons el fons en què viu, ja que és molt mimètic. El nom més actual sembla ser el de Cottus hispaniolensis (= C. gobio). Font: Freyhof et al. (2005).

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : Libro Rojo de los peces continentales de España - En Perill d'Extinció

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua per rec.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Contaminació del medi aquàtic

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions