castellano

» Emys orbicularis

 

Nom Comú : Tortuga d'estany

DESCRIPCIÓ

La tortuga d'estany té la closca ovalada que no sol superar els 20 cm. La coloració és negra o marró amb taques grogues al cap, coll i extremitats, així com a les parts superiors de la closca. El plastró és groc o ataronjat i amb taques fosques de diferent grandària. Viu en masses d'aigua d'ambients mediterranis, normalment per sota els 600 m d'altitud. Se la troba en aigües netes i amb bona cobertura vegetal, ja sigui en basses, llacunes litorals, sèquies o torrents d'aigües lentes.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Principalment sobre les postes i els nounats.

- Eutrofització - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Sobreexplotació d'aqüífers.

- Espècies al·lòctones invasores - Espècies al·lòctones i invasores com el luci, visó americà, cranc americà, anàtides, tortugues americanes, etc.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Captura d'exemplars per aquariofília.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques depredadores i competidores
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions