castellano

» Euphydryas aurinia

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Espècie de lepidòpter de la família Nymphalidae que presenta una alta variabilitat individual, amb moltes subespècies descrites. El mascle té l'anvers de color marronós amb franges de color taronja. El revers és més clar, d’un to grogós amb una línia de punts negres. La femella és més gran i de colors més clars. L’envergadura alar és entre 32 i 46 mm. Aquesta papallona viu en zones obertes, prats i llindars de bosc. El vol és d’abril a juny. S'alimenta de nèctar de les flors. En canvi l'eruga, negra i peluda, construeix nius col·lectius filamentosos entre les fulles de lligaboscos i d'atxa o escabiosa blanca, de les quals es nodreix.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Eliminació de marges de camins o conreus - Destrucció de les zones de matollars on habiten les mareselves (Lonicera spp.).

- Silvicultura, ciències forestals - Gestió forestal inadequada que comporti un canvi en l'estructura del paisatge o la composició florísitca.

- Silvicultura, ciències forestals - Gestió forestal inadequada que comporti un canvi en l'estructura del paissatge o la composició florísitca.

- Repoblació en sòl forestal desprès de tala - Reforestacions inadequades.

- Eliminació del sotabosc

- Intensificació agrícola - Intensificació que comporti un canvi en els usos del sól, l'estructura del paissatge o la composició florísitca.

- Eliminació de marges de camins o conreus - Destrucció de les zones de matollars on habiten espècies de lligabosc (Lonicera spp.).

- Intensificació agrícola - Intensificació agrícola que comporti un canvi en els usos del sól, l'estructura del paissatge o la composició florística.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de matollars en llidars de bosc i zones forstals obertes. Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Manteniment de la ramaderia extensiva en les zones amb presència de l'espècie
  - Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones
Aprofitament sostenible forestal
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment d'estudis per a la millora del coneixement de la especificitat alimenticia de l'oruga i de selecció de l'hàbitat
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions