castellano

» Galemys pyrenaicus

 

Nom Comú : Almesquera

DESCRIPCIÓ

Espècie de talp conegut popularment com almesquera i que és l'únic representant del seu gènere. D'hàbits aquàtics s'identifica perquè a la base de la cua hi té unes glàndules que produeixen una substància semblant al mesc, d'aquí ve el seu nom. El tret més característic d'aquest insectívor és el musell: s'allarga en una mena de trompa mòbil, desproveïda de pèl, a l'extrem de la qual s'obren els orificis nasals. La cua, tant o més llarga que el cos i el cap junts i de secció cilíndrica, es comprimeix lateralment a l'extrem i és recoberta de pèls esparsos. L'almesquera Té els dits units per una membrana que li ajuda a nadar per sota l'aigua, més desenvolupada a les potes posteriors que a les anteriors. El pelatge és molt dens i llustrós. Format per pèls de dues menes: uns de curts de revestiment i uns de llargs que protegeixen l'animal de l'aigua i el fred. La coloració és grisa fosca pel dors, més clara pels flancs i de tons blancs platejats pel ventre. La mida de cap i cos és de 11 - 14 cm i de la cua de 13 - 15,5 cm i el seu pes pot anar de 50 a 80 gr.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Inundacions (processos naturals) - Grans riuades.

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Processos estocàstics que poden afectar a poblacions petites de l'espècie.

- Eutrofització - Degut a la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie alterant l’estructura dels marges fluvials i de la projecció d’ombra sobre el riu.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Espècies al·lòctones invasores - En especial del visó americà.

- Contaminació del medi aquàtic - Augment de substàncies tòxiques (contaminació química) a l’aigua que fan modificar la supervivència dels macroinvertebrats.

- Esports nàutics - Navegació, ràfting i turisme estival en general.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del llit del riu.

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - Introducció de peixos depredadors de macroinvertebrats.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual o potencial de l’espècie
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activiats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Control d'espècies exòtiques
  - Control de les poblacions de visó americà en les zones amb presència rellevant de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Conservació dels boscos de ribera i millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels presents
  - Millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels boscos de ribera
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
  - Realització d'un estudi de viabilitat sobre trasl•locació d'exemplars entre conques fluvials i la cria en captivitat de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions