castellano

» Gomphus graslini

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Aquesta libel·lula, de la família dels Gomphidae, es caracteritza per les seves àmplies línies negres en en el tòrax que contrasten amb el groc. Tot i que es tracta d'una espècie d'aigües corrents, és més comú veure-la en àrees més lentes amb fons terrosos i cabals mitjans (entre 1 i 4 m d'amplada del curs fluvial). Li són favorables els marges del riu sombrejats i el centre assolellat, amb vegetació emergent a les vores i sense estiatge de les aigües. Acostuma a compartir l'hàbitat amb Macromia splendens. Com altres espècies d'aquesta família, descansen amb freqüència col·locant-se sobre les pedres.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada

Espanya : - En Perill d'Extinció
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció del bosc de ribera i la vegetació aquàtica de les lleres.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Zones de creixement urbà continu - Increment de la superfície urbana.

- Eliminació de residus domèstics i procedents d'instal·lacions recreatives - Abocament d'aigües residuals.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Coordinació de les mesures sobre aquesta espècie amb les de Macromia splendens, ja que presenta uns requeriments d'hàbitat molt similars.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Manteniment dels cabals dels rius que habita l'espècie, en condicions adequades pel seu desenvolupament.
  - Regulació de les alteracions del règim hidrològic (dics, inundació, dessecació o variacions del nivell freàtic)
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Realització d'estudis per observar experimentalment si la construcció de petites represes augmenta les zones de reprodució
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local