castellano

» Kosteletzkya pentacarpa

 

Nom Comú : Trencadalla

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia de tija de fins a 2 m d'lacària. La tija és erecta i té pèls asteriformes de color castany. Les fulles són simples, de 4-10 x 6-12 cm, esparses, de triangulars a ovades amb 3-5 lòbuls aguts amb el marge dentat. Flors hermafrodites, actinomorfes, solitàries a l'axil·la de les fulles superiors. El calze té 5 lòbuls oblongo-ovats de 6-7x2-3 mm. Té 5 pètals lliures de 20-30 mm de color rosa-violaci.Viu en herbassars a les vores d'aiguamolls litorals.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Activitat perforadora de les larves de Crocidosema plebejana sobre les granes.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Neteges de marges i cursos d’aigua colindants.

- Eutrofització - Eutrofització per augment de la contaminació de les aigües.

- Abocadors, rescat de terres i dessecació en general

- Canvis induïts en les condicions hidràuliques - Ajuda a la proliferació de plantes helòfites competidores com el canyís.

- Contaminació del medi aquàtic - Canvis en la salinitat o qualitat de l'aigua

- Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Abús de pesticides i plaguicides agrícoles.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions