castellano

» Luronium natans

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta aquàtica anual amb pseudo-estolons. La tija és de 10-50 cm filiforme. Fulles submergides sèssils, linears i translúcides, les flotants o aèries amb pecíol de fins a 40 cm i el limbe de 2,5x3 cm. Pètals de color blanc de 7-10 mm amb una taca groga a la base. Viu en aigües dolces estancades amb sediments rics amb matèria orgànica.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Desviament o captació parcial de l'aigua que alimenta l'estanyol.

- Eutrofització

- Canvi climàtic

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Increment de freqüentació humana que pot fer eutrofitzar l’aigua amb el temps.

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Arranjaments, ampliació o obertura de pistes forestals.

- Sobrepastura - Increment de bestiar que pot fer eutrofitzar l’aigua amb el temps.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions