castellano

» Lutra lutra

 

Nom Comú : Llúdriga

DESCRIPCIÓ

Mustèlid de cos allargat amb pelatge marronós, extremitats relativament curtes i dits units per una membrana interdigital. Presenta un marcat dimorfisme sexual, essent els mascles força més grans i pesats que les femelles. Pot viure en tot tipus d’ambients aquàtics continentals (rius, llacs, embassaments, etc.) ben conservats. El seu rang altitudinal és molt ampli, des de zones situades a nivell del mar fins a 1.700-1.800 m i esporàdicament en alçades superiors. La seva alimentació es basa quasi exclusivament amb preses d’hàbitats aquàtics o semiaquàtics com ara peixos, crancs, granotes, etc. A Catalunya, durant mitjans dels anys 80 va presentar els mínims històrics de distribució, moment a partir del qual va començar un procés lent de recuperació que l'ha permès recolonitzar gran part de les conques fluvials catalanes.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Pla de Conservació -

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Inundacions (processos naturals) - Grans riuades.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie alterant l’estructura dels marges fluvials i de la projecció d’ombra sobre el riu.

- Eutrofització - Degut a la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Espècies al·lòctones invasores - En especial el visó americà.

- Espècies al·lòctones invasores - En especial, el visó americà.

- Contaminació del medi aquàtic - Augment de substàncies tòxiques (contaminació química) per abocaments tòxics a l’aigua que fan modificar la supervivència dels macroinvertebrats.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Per atropellaments en passos.

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - A través de la introducció de peixos depredadors i crancs.

- Caça - Persecució directa.

- Esports nàutics - Navegació, ràfting i turisme estival en general.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del llit del riu.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activiats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
  - Control de les activitats extractives d'àrids en àrees amb presència de l'espècie
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Regulació de les activitats extractives d'àrids en àrees amb presència de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels boscos de ribera i millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels presents
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels boscos de ribera
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús hidràulic en relació als esports d'aventura
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Regulació de l'activitat piscícola de manera que afavoreixin les poblacions de l'espècie
Aprofitament sostenible pesquer
  - Manteniment del bon estat i abundància de les poblacions de peixos en els trams de riu amb presència de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie