castellano

» Macromia splendens

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Aquesta libèl·lula és l'espècie més gran d'europa de la família Corduliidae. Pot arribar als 7 cm. El seu tòrax és verd metàl·lic i l'abdomen presenta taques grogues dorsals sobre fons negre. Habita en rius amples i una mica profunds, en els trams lents que permeten la diposició dels sediment i el creixement de la vegetació aquàtica. En trams assolellats i on les ribes estan provistes d'una densa vegetació de ribera. Probablement també es reprodueixen en rius petits de caractarístiques similars. En el camp, M. splendens tendeix a col·locar-se penjant de les branques dels àrbres, en clarianes o camins forestals, un comportament característic d'aquesta espècie.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable

Espanya : - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció del bosc de ribera.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Eliminació de residus domèstics i procedents d'instal·lacions recreatives - Abocament d'aigües residuals.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Zones de creixement urbà continu - Creixement del sòl urbà.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Coordinació de les mesures sobre aquesta espècie amb la de Gomphus graslini ja que presenta uns requeriments d'hàbitat molt similars.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de les alteracions del règim hidrològic (dics, inundació, dessecació o variacions del nivell freàtic)
  - Manteniment dels cabals dels rius que habita l'espècie, en condicions adequades pel desenvolupament del bosc de ribera i de la vegetació aquàtica que li són favorables.
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Realització d'estudis per observar experimentalment si la construcció de petites represes augmenta les zones de reprodució
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
  - Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local