castellano

» Marsilea quadrifolia

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne de rizoma prim, poc ramificat. Fulles solitàries de 2-4 per nus. Té 4 foliols pinnes de 10-20 x 13-18 cm, glabres amb el marge lleugerament ondulat, disposats en creu.Viu en aigües quietes o de corrent molt lent periòdicament inundats com arrossars o fangars, prop de la costa.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor

Catalunya : - Extinta en estat salvatge
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Ús de biocides, hormones i productes químics - És considerada una mala herba dels arrossars.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de recuperació de les seves poblacions