castellano

» Marsilea strigosa

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Planta herbàcia perenne amb el rizoma prim de vegades ramificat i pubescen als nusos. Fulles fasciculars amb pecíols de 2,5-10 cm, glabres. Foliols de 2-30x2-25 mm oblongo-obovats, glabrescents, enters o irregularment crenats a l'àpex. Viu en depressions del terreny que s'inunden temporalment sobre substrat sorrenc de naturaleza silícica. Conviu amb Isoetes i Crassula vaillantii.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Canvi climàtic

- Colmatació - Abocament de terres a les petites depressions de inundació temporal.

- Eutrofització - Eutrofització per augment de la contaminació de les aigües.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Realització d'obres de drenatge en l'entorn, o captació d'aigua.

- Trepig, sobrefreqüentació - Augment de la presència humana i del trepig d'animals o de vehicles.

- Canvis induïts en les condicions hidràuliques - Ajuda a la proliferació de plantes helòfites competidores.

- Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Obertura de noves pistes o ampliació de les pistes actuals, molt properes a les localitats de l'espècie.

- Abandonament de pastures - Ajuda a la proliferació de plantes més gans que poden desplaçar aquesta i altres espècies petites d'ecologia similar.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Abús de pesticides i plaguicides agrícoles i forestals.

- Intensificació agrícola - A causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Evitar tant la inundació permanent com el drenatge
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions