castellano

» Mauremys leprosa

 

Nom Comú : Tortuga de rierol

DESCRIPCIÓ

La tortuga de rierol pot arribar als 23 cm de longitud de la closca. La coloració és olivàcia i en els joves més aviat marró amb taques ataronjades a les plaques dorsals. A les extremitats i al coll té una sèrie d'estries verdoses o clares longitudinals. La closca és relativament aplanada, allargada i més ampla a la part posterior.El platró és de color groguenc-cremós amb taques fosques. Viu en masses d'aigua en ambients mediterranis, majoritàriament per sota els 600 m d'altitud. Es pot trobar en rierols, basses, llacunes i aiguamolls i també en canals i rius d'escàs corrent.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Principalment sobre les postes i els nounats.

- Eutrofització - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Espècies al·lòctones invasores - Espècies al·lòctones com el luci, peix gat, el visó americà o les tortugues americanes, etc.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Sobreexplotació d'aqüífers.

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Captura d'exemplars per aquariofília.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques depredadores i competidores
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris. A les àrees principals de l'espècie només es podrien utilitzar productes selectius i de baixa toxicitat per a la fauna, tant terrestre com aqüícola (AAA).
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions