castellano

» Mustela lutreola

 

Nom Comú : Visó europeu

DESCRIPCIÓ

El Visó europeu té el cos i la cua allargats, adaptats a la vida terrestre i aquàtica, i té membranes entre els dits per nedar amb facilitat. El pelatge és marró xocolata, curt i brillant. Té una taca blanca característica als llavis superior i inferior. Els mascles, amb 700 - 1.100 grams de pes i una longitud total d’entre 500 i 600 mm, són més grans que les femelles, que pesen entre 400 i 650 grams i mesuren entre 440 i 520 mm. Viu als aiguamolls i rius de cabal mitjà, amb aigües de bona qualitat i amb una vegetació de ribera densa i extensa. Li calen rius no contaminats i amb riberes ben conservades.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Introducció de malalties (patògens microbians) (flora) - En especial de la enfermetat aleutiana per mitjà del visó americà.

- Competència (flora) - Disminució de les preses de les quals s'alimenta pel visó americà.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Eutrofització - Degut a la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie alterant l’estructura dels marges fluvials i de la projecció d’ombra sobre el riu.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Contaminació del medi aquàtic - Augment de substàncies tòxiques (contaminació química) per abocaments tòxics a l’aigua que fan modificar la supervivència dels macroinvertebrats.

- Esports nàutics - Navegació, ràfting i turisme estival en general.

- Espècies al·lòctones invasores - En especial el visó americà.

- Caça - Persecució directa.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del llit del riu.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Per atropellaments en passos.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de les activitats extractives d'àrids en àrees amb presència de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Conservació dels boscos de ribera i millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels presents
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús hidràulic en relació als esports d'aventura
Aprofitament sostenible pesquer
  - Manteniment del bon estat i abundància de les poblacions de peixos en els trams de riu amb presència de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie