castellano

» Myotis bechsteinii

 

Nom Comú : Ratpenat de Bechstein

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de Bechstein és un quiròpter de mida mitjana. Mostra unes orelles força llargues, el cos té el pelatge llarg de coloració gris i marró. El ventre predomina el color blanc amb tons grissosos. El musell és afuat de color carnós i té els ulls grans. Espècie estrictament forestal on viu en esquerdes i forats d’arbres vells i grans. Li són favorables les rouredes madures. El seu vol és molt lent i maniobrable, semblant a una papallona.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.

- Incendis forestals

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

- Espeleologia - Espeleologia.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Destrucció de masses forestals madures.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

- Silvicultura, ciències forestals - Reducció de les rouredes i masses de caducifolis.

- Eliminació del sotabosc

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Subvencions/indemnitzacions
  - Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
  - Col•locació de caixes refugi com a mesura transitòria fins que s’aconsegueixi el grau de maduresa i l’abundància de cavitats suficient en el bosc
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts
  - Foment de la presència d’arbres grans i vells (3-10 arbres/ha) que puguin indicar la presència de cavitats
Gestió de formacions vegetals
  - Regulació de la realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions