castellano

» Myotis blythii

 

Nom Comú : Ratpenat rater mitjà

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de musell llarg o el rater mitjà és un quiròpter gran, de gairebé 40 centímetres d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell llarg, però normalment presenta una taca de pèl clar al dors entre les orelles. Els seus hàbits i preferències són molt desconeguts, i probablement siguin similars al de l’espècie abans esmentada. Generalment també la trobem en refugis cavernícoles però també pot ocupar edificis i forats d'arbres.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Depredació (fauna) - Gats, rates, còrvids.

- Espeleologia - Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Eliminació de marges de camins o conreus - Eliminació de marges.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.

- Eliminació de marges de camins o conreus

- Abandonament de pastures - Abandonament de pastures i ambients agrícoles amb la conseqüent pèrdua d’espais oberts.

- Abandonament de pastures - I agrícoles amb la conseqüent pèrdua d’espais oberts.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Fumigacions abusives en àrees cultivades.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries. Fumigacions abusives en àrees cultivades.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
  - Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions