castellano

» Myotis capaccinii

 

Nom Comú : Ratpenat de peus grossos

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de peus grans és un quiròpter de mida mitjana, amb l’avantbraç de 38 a 44 mm de llargada. Coloració dorsal de color gris fosc i ventral gris clar. Peus marcadament grans, que presenten pèls llargs i rígids en els dits. Les tíbies i l’uropatagi estan recoberts, per sobre i per sota, d’una pilositat laxa. El tragus és llarg, punxegut i lleugerament corbat. Els joves sovint mostren una taca fosca a la barbeta. Fórmula dentària: 2.1.3.3./3.1.3.3. Emissió ultrasònica indistingible de la de M. daubentoni, de freqüència modulada, i amb un pic de màxima intensitat entre els 40-48 khz (normalment al voltant dels 42 Khz). Es refugia prop dels ecosistemes aquàtics (rius, etc.) que constitueixen el seu hàbitat de caça. Els refugis es troben en cavitats càlides i humides, generalment per sota dels 300 m en mines, galeries subterrànies, coves i avencs.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Inundacions (processos naturals) - Grans riuades.

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Procesos escotàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Pèrdua de la qualitat dels ambients aquàtics i boscos de ribera.

- Eutrofització - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Captacions, drenatges, dessecacions, desviaments de cursos o canvis en la massa d’aigua.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Contaminació difusa d'aigües superficials causada per efluents d'ús domèstic i aigües residuals - Vessaments urbans, industrials o agrícoles.

- Ús de biocides, hormones i productes químics

- Silvicultura, ciències forestals - Pèrdua de la qualitat (naturalitat i grau de maduresa) dels ambients aquàtics i boscos de ribera.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Espeleologia - Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avenc.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels boscos de ribera i millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels presents
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels boscos de ribera
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions