castellano

» Myotis emarginatus

 

Nom Comú : Ratpenat d'orelles dentades

DESCRIPCIÓ

El ratpenat d'orelles dentades és de mida mitjana amb l’avantbraç de 37 a 43 mm de longitud amb una envergadura de 25 cm. Pelatge llanós de color bru rogenc. Els joves són més foscos, sense tonalitats rogenques. Les orelles esteses arriben a la punta del musell. Aquestes, tenen la superfície densament puntejada i presenten una escotadura en el marge extern molt marcada. Tragus punxegut, que no arriba a sobrepassar l’escotadura. La part dorsal de la tíbia està parcialment coberta de pels rogencs. La membrana alar s’insereix a la base del dit extern del peu. Emissió ultrasònica caracteritzada per polsos de freqüència modulada (FM) molt variables en funció de l’entorn i l’activitat, indistingibles de les altres espècies petites del gènere Myotis. El seu vol és més aviat lent i maniobrable. Viu en molts tipus d’hàbitats, però mostra una certa preferència per les zones de clima termomediterrani o supramediterrani, amb relleus abruptes, coberta arbòria i cursos d’aigua estables. Evita els boscos molt tancats. Els refugis es troben en mines i galeries subterrànies, cases abandonades, coves i avencs.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Incendis forestals - Increment de la freqüéncia i intensitat d'incendis forestals.

- Incendis forestals - Increment de la freqüéncia.

- Canvi climàtic

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Espeleologia - Espeleología. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de la qualitat dels hàbitats forestals.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa del bosc de ribera.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Eliminació del sotabosc

- Eliminació de marges de camins o conreus

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions