castellano

» Myotis myotis

 

Nom Comú : Ratpenat rater gros

DESCRIPCIÓ

El ratpenat rater gros és un quiròpter gran, d’uns 40 cm d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell agut, amb el qual pot confondre’s fàcilment. És de vol lent entre 30 i 70 cm del terra. Sembla vinculat als medis agroforestals, per bé que se’l pot trobar en hàbitats molt diversos i a un rang d’altituds molt gran: es pot trobar des de la costa fins pràcticament a l’alta muntanya. Generalment ocupa coves, encara que també pot trobar-se’l en fissures d’espais menys protegits, com edificis o parets naturals.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Gats, rates i córvids, etc.

- Depredació (fauna) - Gats, rates, córvids, etc.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Espeleologia - Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.

- Aforestació de boscos en camp obert - Pèrdua d'espais oberts.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Pèrdua d'hàbitats agroforestals tradicionals - Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.

- Eliminació de marges de camins o conreus - Eliminació de marges (tanques arbrades i bardisses).

- Abandonament de pastures - I zones agrícoles amb la conseqüent pèrdua d'espais oberts.

- Eliminació de marges de camins o conreus

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Fumigacions abusives en àrees cultivades.

- Abandonament de pastures - Abandonament de pastures i zones agrícoles amb la conseqüent pèrdua d'espais oberts.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
  - Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
  - Foment d'estudis per la millora del coneixement de les poblacions que utilitzen edificacions
  - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions