castellano

» Oxygastra curtisii

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Libèl·lula de tons verd fosc metàl·lic amb una línia de taques grogues en forma de llàgrima a l'abdomen. Les ales posteriors medeixen ente 30-33 mm i l'abdomen uns 36 mm. Viu associada a trams lents de riu amb bosc de ribera a la llera. És important l'acumulació de fullaraca a l'aigua pel desenvolupament de les larves.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Sequera i disminució de la precipitació - Forts períodes de sequera.

- Eutrofització - Eutrofització a causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Contaminació del medi aquàtic - Contaminació d'aigües superficials.

- Espècies al·lòctones invasores - Abundància de peixos al·lòctons depedradors de les seves larves.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activiats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual o potencial de l’espècie
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació dels boscos de ribera i millora de la naturalitat, maduresa i extensió dels presents
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera
Aprofitament sostenible ramader/agrícola
  - Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie