castellano

» Petromyzon marinus

 

Nom Comú : Lampresa de mar

DESCRIPCIÓ

La lampresa de mar presenta un cos cilíndric, de color gris-verdòs o marró. Pot presentar una longitud total superior als 50 cm, tot i que en la seva maduresa pot assolir més d'un metre, amb pesos de 2 a 3 quilos. No presenta aletes parells i al costat del cos tè 7 parells d'orficis branquials visibles i un orifici nasal imparell. Posseix una fase larvaria cega que té la regió ventral pigmentada. És una espècie migradora que neix als rius on transcorre la seva vida larvaria fins a adquirir la forma adulta. Els adults viuen al mar de 20 a 30 mesos. En el mar viu a profunditats de 200 a 300 metres i s'alimenta parasitant peixos. Passat 1 o 2 anys arriba a la seva maduresa sexual i torna riu amunt per completar la reproducció; la migració comença al febrer i dura fins al maig. La reproducció es desenvolupa entre abril i juny. El nombre d'ous és de 150.000 a 300.000. La larva viu enterrada al fons de rius de sorra o grava i té alimentació filtradora (algues, datomees, etc.), romanent entre 4 i 5 anys al riu fins que va al mar.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : Libro Rojo de los peces continentales de España - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Embassaments i preses que obstacultizen la migració de l'espècie.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Modificació del substrat de la llera del riu.

- Residus - Abocament d'aigües residuals.

- Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics - Sobrepesca.

- Contaminació del medi aquàtic

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Disminució del cabal

- Extracció de sorra i grava

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Control de la pesca professional en les àrees marines incloses en l'àrea de distribució de l'espècie
  - Control de la pesca esportiva al riu
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels llocs de fresa i hàbitats larvaris
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions