castellano

» Rhinolophus ferrumequinum

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura gros

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de ferradura gros és una espècie de quiròpter propi del sud de la regió Paleàrtica. És el representant del gènere Rhinolophus més gran de la Península ibèrica, podent arribar fins als 31 grams de pes. És una de les espècies més ubiqüistes, mostrant una preferència pels hàbitats arbrats en biòtops oberts. Pot utilitzar refugis de diferent naturalesa com ara cavitats, mines, túnels, etc. principalment a l’hivern. Sobretot durant la època de cria, també podem trobar-lo en construccions humanes coma ara en golfes, bodegues, etc. El seu rang altitudinal pot anar des del nivell del mar fins als 1.600 metres d'altitud.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Incendis forestals

- Catàstrofes naturals i fenomens geològics - Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.

- Tancament de coves i galeries - Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.

- Espeleologia - Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.

- Zones de creixement urbà continu - Construcció de nous nuclis de població i l’augment de segones residències en zones de muntanya.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Noves infraestructures viàries. Atropellaments.

- Reconstrucció i renovació d'edificis - Remodelacions inadequades en edificis.

- Producció d'energia eòlica - Aerogeneradors.

- Producció d'energia eòlica - Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.

- Manca d'estructura i maduresa del bosc - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Eliminació del sotabosc

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Plaguicides agrícoles i forestals. Fumigacions abusives en àrees cultivades.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - I plaguicides agrícoles i forestals. Fumigacions abusives en àrees cultvades.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Adequació d'alguna edificació de propietat pública com a refugi de l'espècie.
  - Adequació d'alguna edificació de propietat pública com a refugi de l'espècie, preferiblement propers a llacunes.
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions