castellano

» Rutilus arcasii

 

Nom Comú : Madrilleta roja

DESCRIPCIÓ

La madrilleta roja és de mida petita, els adults fan de 4 a 10 cm de llargada. Té una coloració és d'un gris fosc amb una taca vermellosa a la base de les aletes ventrals. Concentra el període reproductiu de abril a maig. Fresa a partir del seu segon any de vida; deixa els ous damunt de la vegetació submergida i sobre les graves. Viu en ambients molt diversos, tant en estanys com en rius de muntanya. Detritívora i zoòfaga, s’alimenta de restes orgàniques i d’insectes aquàtics, sobretot efemeròpters, quironòmids i simúlids.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Depradació per peixos al·lòctons.

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua per ús agrícola, industrial o urbà.

- Contaminació del medi aquàtic

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons.

- Extracció de sorra i grava - Alteració del fons del curs fluvial.

- Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - Repoblacions de truita.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions