castellano

» Testudo hermanni

 

Nom Comú : Tortuga mediterrània

DESCRIPCIÓ

La tortuga mediterrània és un queloni de fins a 20 cm de llargària. Té el cap fosc amb una taca groga sota l’ull. La closca és de color groc amb abundant taques negres, de forma bombada per dalt i de contorn ovalat, tot i que en els mascles pot ser més ampla a la part posterior. La placa supracaudal està dividida. Té una ungla còrnia a la punta de la cua. Viu en màquies i garrigues, conreus abandonats, dunes litorals i qualsevol bosc esclarissat de tipus mediterrani.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Depredació (fauna) - Per gossos o porcs senglars.

- Incendis forestals - Incendis forestals d'alta intensitat i reiteratius.

- Altres formes de captura / apropiació d'animals - Recol·lecció d'exemplars.

- Zones urbanes, assentaments urbans - Pèrdua d'hàbitat.

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures o vies de comunicacions en àrees crítiques per l’espècie.

- Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Atropellaments.

- Abandonament de pastures - Tancament de l'estrat arbustiu.

- Ús de biocides, hormones i productes químics - Afectació sobre les plantes nutrícies.

- Silvicultura, ciències forestals - Pèrdua de naturalitat i tancament de la massa forestal.

- Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries i augment de les vinyes.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre el furtivisme
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació arbustiva
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA)
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions