castellano

» Tursiops truncatus

 

Nom Comú : Dofí mular

DESCRIPCIÓ

El delfí mular és de mida mitjana (300-350 cm). Té una aleta dorsal alta i curvada i el morro curt i una coloració grisa que es va enfosquin cap a la regió ventral. Pot arribar als 400 kg de pes. Té uns hàbits fortament costaners on presenten un marcat sedentarisme. Pot enfonsar-se a caça fins als 200 m i normalment formen grups de més de 20 exemplars.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Sorolls, contaminació acústica - Contaminació acústica

- Contaminació del medi aquàtic

- Trampeig, ús de verins, caça furtiva - Mort d'exemplars.

- Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics - Sobrepesca.

- Pesca amb xarxes de deriva o pelàgiques - Captura accidental per part de les flotes pesqueres.

- Altres residus - Ingesta de plàstics i altres residus (hidrocarburs, ams de pesca, etc..)

- Rutes de navegació - La presència estival d'embarcacions al litoral exclou l'espècie.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Regulació de qualsevol activitat relativa a l'exploració, modificació o explotació del sòl o del subsòl marí
Vigilància
  - Control de l'abocament o descàrrega de deixalles i qualsevol altres substància que provoqui, directament o indirectament, alteracions en els hàbitats
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Control de qualsevol conducta que pugui causar mort, danys, molèsties o inquietud a l'espècie
  - Disminució de la contaminació marina (deixalles i residus químics)
  - Regulació d'aquelles activitats que puguin generar sorolls forts o estridents, incloses les emissions de sorolls sota l'aigua.
Regulació de l'ús públic
  - Regulació d'activitats esportives i turístiques, així com la pesca, captura o recol·lecció d'animals
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació del tràfic marítim a les àrees crítiques de l'espècie
Aprofitament sostenible pesquer
  - Millora de l'aprofitament pesquer per tal de mantenir densitats òptimes de preses pels dofins
  - Millora dels mètodes de pesca
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions