castellano

» Ursus arctos

 

Nom Comú : Ós bru

DESCRIPCIÓ

Mamífer pràcticament inconfusible per la seva grandària, mesurant entre 150 i 200 cm de longitud i amb mascles que poden superar els 225 kg. Té el pelatge principalment bru, tot i que pot arribar a presentar tons molt foscos. L'ós té un cap ample, el morro allargat, orelles rodones i quatre potes molt fortes, amb unes urpes dures i corbes. Tenen l'oïda i l'olfacte molt desenvolupats però una visió deficient. Poden tenir d'un a tres cadells, que neixen durant els mesos d'hivern i resten amb la mare uns 18 mesos.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Espanya : R.D.139/2011 - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Activitats esportives i d'oci a l'aire lliure - Massificació d'usos recreatius i esports d'aventura a les muntanyes.

- Canvi climàtic

- Alpinisme i escalada - Muntanyisme. Augment de la presència humana en àrees de muntanya.

- Trampeig, ús de verins, caça furtiva

- Caça - Persecució directa i pressió cinegètica.

- Altres patrons de distribució poblacional - Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.

- Tallades de selecció negatives, eliminació de tots els arbres - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.

- Eliminació del sotabosc - Reducció d'arbusts productors de fruits.

- Atropellaments, molèsties i fragmentació per infrastructures viaries - Fragmentació i atropellaments.

- Zones de creixement urbà continu - Construcció de nous nuclis de població i l’augment de segones residències en zones de muntanya.

- Silvicultura, ciències forestals - Reducció de les masses de caducifolis i molèsties degudes a les explotacions forestals, etc.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Redacció de Plans
  - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica
Infraestructures d'ús públic
  - Foment de la creació d'iniciatives d'interpretació sobre l'ós i el seu hàbitat que permetin articular una oferta turística sostenible a l'entorn d'aquesta espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya
  - Consolidació i agilització de les compensacions per danys a la ramaderia i l’apicultura
  - Foment i consolidació de mesures dissuasòries (tancament d'arnes amb pastors elèctrics) per evitar els danys a apicultors
  - Millora dels ajuts a la ramaderia de muntanya en zona amb presència d'ós
Formació i capacitació professional
  - Formació i capacitació tècnica de ramaders, guarderia, caçadors i personal del sector turístic en els aspecte relatius a l'ós i la interacció amb les seves activitats
Aprofitament sostenible forestal
  - Foment de la gestió forestal, on es reguli la densitat arboria, les aclarides i s'asseguri la diversitat d’espècies arbòrees (amb presència d'esècies productores de fruits) i estrats
  - Regulació dels treballs forestals durant l’època més sensible per a l'espècie
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Promoció i enfortiment de la coordinació i cooperació entre organismes de gestió, conservació i actors locals (ramaders, caçadors, etc.) a tots nivells, especialment a banda i banda de la frontera
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Prohibició de la construcció de noves grans infraestructures o equipaments turístics en zones rellevants per l’ós
Investigació i estudis
  - Estudi de la viabilitat de l'alliberament de nous exemplars per reforçar la població actual
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
  - Consolidació d'un projecte a mig termini de seguiment genètic de la població d'ós
Divulgació - Informació
  - Establiment d'un programa de revalorització de l’ós com a espècie emblemàtica del Pirineu, símbol d’una natura ben conservada, que actua com a termòmetre ambiental, bioindicador de la zona on habita i atractiu social