castellano

» Valencia hispanica

 

Nom Comú : Samaruc

DESCRIPCIÓ

El Samaruc és un peix molt menut de com a màxim 8 cm en la femella. Li és característic el fet que l'aleta dorsal estigui a la mateixa alçada que la aleta anal. Els mascles tenen una coloració blavosa amb taques negres situades en forma lineal. Les femelles són de color més groguenc. Viu en petites llacunes litorals d'aigües salabroses i d'abundosa vegetació aquàtica, que es comuniquen amb el mar a nivell freàtic o mitjançant els temporals de llevant. Fresa d’abril a juliol entre els macròfits. S’alimenta de petits crustacis, cucs i larves d’insectes.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

Catalunya : Pla de recuperació -

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Dessecació - Dessecació de les aigües per interesos agrícoles o urbanístics.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Sobreexplotació d'aqüífers.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Extracció d'aigua.

- Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Captura d'exemplars per aquariofília.

- Recol·lecció il·legal i furtivisme - Pesca furtiva.

- Contaminació del medi aquàtic

- Espècies al·lòctones invasores - Peixos al·lòctons.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Regulació de la pesca en aigües continentals per minimitzar l'impacte en l'espècie
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
  - Regulació de l'activitat piscícola i d'invertebrats de manera que afavoreixin les poblacions de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions