castellano

» Vertigo angustior

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Mol·lusc d'aigua dolça de closca levògira, ovalada, de coloració bruna provista d'estries fortes, espaiades i de distribució uniforme. La Obertura ovalada, amb una forta incisió en la vora externa i amb 4 plecs a l'interior de la obertura. El plec palatal en posició palatal superior progressant per l'interor fins a la meitat de la última volta. Les dimensions màximes son de 2,7mm d'altura i 1,65 mm de diàmetre. És una espècie pròpia dels marges de fonts permanents i de llacs i llacunes en els que el nivell d'aigua no fluctua. Es localitza a sota de pedres i fustes mortes, entre briòfits i enfilant-se per la vegetació fontinal i de ribera. Viu en terrenys de substrat calcàri, en diferents tipus d'hàbitat depenent de la latitud. S'alimenta dels microorganismes que creixen sobre les fulles de vegetació pal·lustre.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor

Espanya : Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España - En Perill Greu

Espanya : Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España - En Perill Greu
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Eutrofització

- Dessecació - Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, desviaments de curos o canvis en el terreny.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Control de les actuacions que puguin afavorir el drenatge o que puguin entorpir l'aport d'aigua al sistema per evitar la dessecació
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie.
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (hàbitats de ribera on s'hagin detectat poblacions)
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie