castellano

» Vertigo moulinsiana

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Aquest cargol d'aigua dolça té la closca profundament cargolada i ovada. L'àpex és acuminat i obtús. La closca té 5-6 verticils. L'última volta és completa. L'obertura és semioval amb 4-7 plecs. El peristoma tot just s'expandeix pels llavis blancs. Dimensions: 2.2-2.7 mm d'alçària, 1.3-1.6 mm de diàmetre. Viu als marges d'àrees pantanoses i llacunes permanentment humides. Necessita que el nivell d'aigua de les llacunes en què viu no pateixi oscil·lacions grans. Està associada a la vegetació palustre, grimpant per les tiges a les zones entollades on s'alimenta dels fongs que creixen sobre les fulles vives o en descomposició.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000

Percentatge de distribució catalana dins de cada espai. En verd clar s'indiquen els espais els espais on l’espècie no consta en el Formulari Normalitzat de Dades Natura 2000.

PRESSIONS AMBIENTALS

- Eutrofització - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.

- Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.

- Dessecació - Dessecació de les aigües per interesos agrícoles o urbanístics.

- Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera (vegetació haliòfita).

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials

- Espècies al·lòctones invasores - Espècies al·lòctones depredadores.

- Alteracions de la morfologia o dinàmica de cursos fluvials - Sobreexplotació d'aqüífers.

- Contaminació del medi aquàtic

- Altres patrons de distribució poblacional - Augment de jardins i avingudes per a ús recreatiu i de bany. Creació de platges, berenadors i passarel·les.

MESURES DE CONSERVACIÓ

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual o potencial de l’espècie per garantir-ne les condicions hídriques adients
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques depredadores i competidores
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal haliòfita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna aqüícola
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de noves infraestructures en àrees amb presència de l'espècie
Inventaris - catàlegs
  - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment Ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions