castellano

» Benvinguts a la pàgina web de “Natura 2000 - Pressions ambientals”

Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals que té per objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra dels hàbitats i les espècies que millor el representen (Generalitat de Catalunya, 2009)

 

La majoria de les espècies d’interès comunitari presents a Catalunya es veuen afectades per alguna de les pressions ambientals (antròpiques o naturals) amb les quals interaccionen arreu del territori.

 

Per garantir un estat de conservació favorable de les espècies, l’administració necessita aplicar certes mesures de conservació que, en la mesura del possible, regulin les pressions ambientals i en minimitzin l’afectació sobre les espècies. Amb aquest supòsit, el projecte ha establert les mesures de conservació mes adients en funció de la pressió i les espècies per tal de proporcionar als gestors la informació necessària per prendre la millor decisió en funció de les seves necessitats.

 

Aquest portal mostra els resultats obtinguts en l’anàlisi de les pressions ambientals que afecten les espècies d’interès comunitari presents en 12 llocs d’interès comunitari presents a Catalunya i que majoritàriament coincideixen amb els Espais Naturals de Protecció Especial gestionats per la Generalitat de Catalunya.

 

La informació elaborada durant el projecte pot visualitzar-se a través de fitxes depenent de si l’element al qual fa referència la informació és una espècie, una pressió ambiental o un espai de la xarxa natura 2000.