castellano

» Espècies

 

Grup
Espècie
Nom comú
Prioritat
Informació
AMFIBIS I RÈPTILS Caretta caretta Tortuga babaua Prioritari veure fitxa
Emys orbicularis Tortuga d'estany No prioritari veure fitxa
Iberolacerta aranica Sargantana aranesa No prioritari veure fitxa
Iberolacerta aurelioi Sargantana pallaresa No prioritari veure fitxa
Iberolacerta bonnali Sargantana pirinenca No prioritari veure fitxa
Mauremys leprosa Tortuga de rierol No prioritari veure fitxa
Testudo hermanni Tortuga mediterrània No prioritari veure fitxa
FLORA Atropa baetica Prioritari veure fitxa
Boleum asperum No prioritari veure fitxa
Buxbaumia viridis No prioritari veure fitxa
Cypripedium calceolus Sabateta de la Mare de Déu No prioritari veure fitxa
Dracocephalum austriacum No prioritari veure fitxa
Kosteletzkya pentacarpa Trencadalla No prioritari veure fitxa
Luronium natans No prioritari veure fitxa
Marsilea quadrifolia No prioritari veure fitxa
Marsilea strigosa No prioritari veure fitxa
Orthotrichum rogeri No prioritari veure fitxa
Petrocoptis monsciciana No prioritari veure fitxa
INVERTEBRATS Austropotamobius pallipes Cranc de riu No prioritari veure fitxa
Callimorpha quadripunctaria Prioritari veure fitxa
Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure No prioritari veure fitxa
Coenagrion mercuriale No prioritari veure fitxa
Eriogaster catax No prioritari veure fitxa
Euphydryas aurinia No prioritari veure fitxa
Gomphus graslini No prioritari veure fitxa
Graellsia isabelae Graelsia No prioritari veure fitxa
Lucanus cervus Escanyapolls No prioritari veure fitxa
Macromia splendens No prioritari veure fitxa
Osmoderma eremita Prioritari veure fitxa
Oxygastra curtisii No prioritari veure fitxa
Rosalia alpina Rosalia Prioritari veure fitxa
Vertigo angustior No prioritari veure fitxa
Vertigo moulinsiana No prioritari veure fitxa
MAMÍFERS Barbastella barbastellus Ratpenat de bosc No prioritari veure fitxa
Galemys pyrenaicus Almesquera No prioritari veure fitxa
Lutra lutra Llúdriga No prioritari veure fitxa
Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova No prioritari veure fitxa
Mustela lutreola Visó europeu Prioritari veure fitxa
Myotis bechsteinii Ratpenat de Bechstein No prioritari veure fitxa
Myotis blythii Ratpenat rater mitjà No prioritari veure fitxa
Myotis capaccinii Ratpenat de peus grossos No prioritari veure fitxa
Myotis emarginatus Ratpenat d'orelles dentades No prioritari veure fitxa
Myotis myotis Ratpenat rater gros No prioritari veure fitxa
Rhinolophus euryale Ratpenat de ferradura mediterrani No prioritari veure fitxa
Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat de ferradura gros No prioritari veure fitxa
Rhinolophus hipposideros Ratpenat de ferradura petit No prioritari veure fitxa
Rhinolophus mehelyi Ratpenat de ferradura mitjà No prioritari veure fitxa
Tursiops truncatus Dofí mular No prioritari veure fitxa
Ursus arctos Ós bru No prioritari veure fitxa
PEIXOS Alosa fallax Saboga No prioritari veure fitxa
Aphanius iberus Fartet No prioritari veure fitxa
Barbus meridionalis Barb de muntanya No prioritari veure fitxa
Cobitis taenia (paludicola) Llopet de riu No prioritari veure fitxa
Cottus gobio Cavilat No prioritari veure fitxa
Chondrostoma toxostoma Madrilla No prioritari veure fitxa
Petromyzon marinus Lampresa de mar No prioritari veure fitxa
Rutilus arcasii Madrilleta roja No prioritari veure fitxa
Valencia hispanica Samaruc Prioritari veure fitxa