castellano

» Sistema de seguiment de pressions ambientals en espais Natura2000 de Catalunya

El Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (IEPNB, Reial Decret 556/2011) planteja com a repte principal promoure aplicacions per a la captura , emmagatzematge, intercanvi i explotació d'informació sobre biodiversitat, per valoritzar la informació existent i crear sinergies que permetin un avenç significatiu per a la gestió i la conservació de la biodiversitat.

 

Aquest projecte afronta aquest repte amb l'objectiu de crear un sistema per a la diagnosi de l'estat de conservació d'espècies, accentuant la interacció amb les pressions que els afecten, que permeti identificar prioritats de conservació basades en la gestió de les pressions que afecten al patrimoni natural en el marc de la Xarxa Natura 2000. Es tracta d'una visió més ecosistèmica que promou l'optimització dels recursos invertits per l'encaix dels mandats expressats en el capítol III de la Llei 42/2007 .

 

El sistema proposat integra la informació de les pressions sobre el patrimoni natural per avaluar el impacte en el seu estat de conservació. En base a això, s'identifiquen les pressions que incideixen sobre un major nombre d'espècies, i en última instància, les mesures de conservació més eficients sobre les pressions que comporten major afectació.

 

A manera d'experiència pilot, el sistema es desenvolupa en espais de la Xarxa Natura 2000 catalana que ofereixen un marc adequat quan a diversitat d'hàbitats, espècies i regions biogeogràfiques per a la seva futura transferència a altres regions.

 

Aquest projecte està finançat per la Fundació Biodiversitat i s'ha desenvolupat gràcies a la col•laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura , Ramaderia , Pesca , Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya . El projecte està promogut pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya .